Disclaimertest

[popup_trigger id=”6230″ tag=”button” classes=”disclaimer-trigger”]Klicka här![/popup_trigger]

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Nattaro Labs AB eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det informationsmemorandum som bolaget offentliggör.
Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till erbjudandet, vilket vare sig direkt eller indirekt, lämnas till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet, distribution av information avseende erbjudandet eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (”Exkluderad Jurisdiktion”).
Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där erbjudandet skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Information på den här delen av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nattaro Labs ABs kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och Nattaro Labs AB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.
Detta erbjudande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta erbjudande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.