Företrädesemission 2023

Erbjudandet i sammandrag

 • Företrädesrätt till teckning:
  Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2023 var aktieägare i Nattaro Labs äger företrädesrätt att teckna aktier, i relation till tidigare innehav.
 • Teckningstid:
  Teckning av aktier ska ske under tiden 24 oktober 2023 till 7 november 2023.
 • Teckningskurs:
  Teckningskursen uppgår till 0,70 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym:
  Genom Företrädesemissionen kan högst 9 799 136 aktier emitteras, motsvarande högst 6 859 395,20 SEK.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:
  Nattaro Labs har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av emissionslikviden. Sammanlagt innebär detta att cirka 85 procent av emissionen är säkerställd på förhand. För garantiåtagandena utgår ersättning i aktier motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen. Ingen kontant ersättning utgår således för garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
 • Pre-money värdering i Erbjudandet:
  Värderingen (pre-money) i Företrädesemissionen uppgår till cirka 6,9 MSEK.
 • Offentliggörande av utfall:
  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen är den 10 november 2023.

Tidsplan

 • 18 oktober 2023 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 19 oktober 2023 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 20 oktober 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 23 oktober 2023 Offentliggörande av informationsmemorandum
 • 24 oktober – 7 november 2023 Teckningsperiod
 • 24 oktober – 2 november 2023 Handel i teckningsrätter
 • 10 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Handel med BTA kommer ske från och med den 24 oktober 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 47, 2023. 

Så här gör du för att teckna

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)
Direktregistrerade aktieägare erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, informationsbroschyr samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsmemorandum med fullständiga instruktioner finns tillgängligt på Nattaro Labs hemsida www.nattarolabs.com samt på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för nedladdning.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)
Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 7 november 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Vid eventuella frågor avseende teckning i företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller per e-post: info@aqurat.se

2023 kommer Nattaro Labs visa ett väsentligt förbättrat resultat

Med en balanserad kostnadsbas och vässad säljstrategi öppnar vi upp nya internationella samarbeten och försäljningen ökar. Nya strategiska och långsiktiga ägare med värdefull kunskap har stärkt ägarkollektivet. Det är med stor tillförsikt vi nu bjuder in till en nyemission som möjliggör fortsatta satsningar på marknadsföring och försäljning för att ta oss till nästa nivå på vår tillväxtresa.

Välkommen att följa med oss!

Lund den 23 oktober 2023

 

Carl-Johan Gustafson
Verkställande direktör

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Nattaro Labs AB eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det informationsmemorandum som bolaget offentliggör.
Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till erbjudandet, vilket vare sig direkt eller indirekt, lämnas till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet, distribution av information avseende erbjudandet eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (”Exkluderad Jurisdiktion”).
Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där erbjudandet skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Information på den här delen av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nattaro Labs ABs kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och Nattaro Labs AB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.
Detta erbjudande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta erbjudande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.