Press releases

Press releases

Kommuniké från årsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 16 maj 2024

Den 16 maj 2024 hölls årsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2024

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB, 556846-8465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 16:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Nattaro Labs AB publicerar årsredovisning för 2023

Nattaro Labs AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå i bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nattarolabs.com.

Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs lanserar förbättrad version av nyckelprodukt

Nattaro Labs AB meddelar att man nu på samtliga marknader lanserar en ny version av sitt patenterade doftbete som attraherar vägglöss. Doftbetet används i bolagets produkt Nattaro Scout. Utvecklingsarbetet har skett för att möta kundefterfrågan rörande lagring och längre hållbarhetstid samt för att anpassa produkten till volymproduktion på grund av ökad försäljning.

Ny distributör i Spanien för Nattaro Labs

Nattaro Labs AB meddelar att man signerat en avsiktsförklaring med bolaget Pro Control SL om distribution i Spanien. En första beställning har levererats och Pro Control lanserar Nattaros sortiment på en mässa i Madrid den 15-16 februari.

Nattaro Labs AB utser ny valberedning i enlighet med stämmobeslut 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB meddelar att ny valberedning utsetts i enlighet med årsstämmans beslut 2023. Valberedningen består av Joakim Bengtson, Stefan Brunqvist, Karolin Jeppsson samt bolagets ordförande Daniel Röme.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 3, 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli – september 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs: Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Nattaro Labs AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 7 november 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 22 november 2023. Utsökningsdag är den 24 november 2023, varefter BTA omvandlas till aktier omkring den 28 november 2023.

Nattaro Labs emitterar aktier till garanter efter den genomförda företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) meddelar att bolagets styrelse idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 oktober 2023, beslutat att emittera 635 352 aktier som garantiersättning riktad till de som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som bolaget genomförde under perioden 24 oktober – 7 november 2023, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

Nattaro Labs offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) meddelar idag att bolaget inklusive garantiåtaganden uppnått en total teckning om 100 procent i genomförd nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningsperioden avslutades den 7 november 2023 och emissionen tecknades till cirka 67 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 33 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent. Nattaro Labs tillförs därmed cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

Nattaro Labs: Kommuniké från extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 30 oktober 2023

Idag, den 30 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 750 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till samma teckningskurs som i nyligen kommunicerad företrädesemission. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna fullgöra ingångna avtal med garantitecknare i samband med kommunicerad företrädesemission.

Nattaro Labs offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) (”Nattaro Labs” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 11 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”), som godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nattarolabs.com och kommer att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Market Notice 222/23 – Information regarding the rights issue from Nattaro Labs AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2023 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Styrelsen för Nattaro Labs beslutar om en företrädesemission om 7 MSEK samt senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för Q3 2023

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NATTARO LABS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Styrelsen i Nattaro Labs AB (publ) (”Nattaro Labs” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2023, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden. Bland tecknings- och garantiåtagarna återfinns Bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult AB och Arctic Seals AB, som båda har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 2,7 MSEK, fördelat lika mellan båda parterna. Nattaro Labs meddelar även att styrelsen beslutat att senarelägga datum för offentliggörande av delårsrapporten för Q3 2023, från den 22 november 2023 till den 30 november 2023.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 6 september 2023

Idag, den 6 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Bolagsstämman beslutade enhälligt att utse Stefan Hansson till ny ordinarie styrelseledamot som ersättare för Eva Brundin. Övriga ordinarie styrelseledamöter, valda vid årsstämman den 15 juni 2023, är styrelseordförande Daniel Röme samt ledamöterna Carl-Magnus Hansson och Anders Nilsson. Som tidigare kommunicerats frånträder Stefan Hansson sitt uppdrag som CFO i samband med detta.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 2, 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden april – juni 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Kallelse till extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 september 2023 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Nattaro Labs AB (publ) meddelar föreslagna ändringar i bolagets styrelse och ledning.

Kommuniké från årsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 15 juni 2023

Idag, den 15 juni 2023, hölls årsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Marknadsgodkännande och distributörsavtal i Chile för Nattaro Labs

Nattaro Labs har hos ansvariga myndigheter i Chile erhållit marknadsgodkännande för bolagets patenterade kiselgurstejp Nattaro Safe. Bolaget meddelar samtidigt att man tecknat ett treårigt distributörsavtal med det chilenska företaget Control Integral de Plagas Limitada, vilka därmed blir först i Sydamerika med att lansera Nattaro Labs produktsortiment.

Nattaro Labs AB publicerar årsredovisning för 2022

Nattaro Labs AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå i bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nattarolabs.com.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2023

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs genomför riktad nyemission och upptar lån

Nattaro Labs meddelar att man genomfört en riktad nyemission om ca 1,6 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och för att tillföra nya strategiskt viktiga aktieägare. Nyemissionen genomförs i kombination med ett lån från Almi Företagspartner om 1,2 MSEK.

Nattaro Labs AB beslutar om att tidigarelägga delårsrapport för kvartal 1, 2023

Styrelsen i Nattaro Labs AB har idag beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1, 2023, från den 25 maj 2023 till den 23 maj 2023.

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Nattaro Labs: Godkännande för Nattaroprodukt i Italien

Som tidigare meddelats fick Nattaro Labs första halvåret 2022 ett unionsgodkännande för bolagets patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European Chemical Agency). Nu meddelar bolaget att efterföljande nationell registrering godkänts i Italien, vilket krävs för att produkten ska få lov att säljas i landet.  

Nattaro Labs meddelar nytt datum för årsstämma

Nattaro Labs AB meddelar att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 11 maj 2023 till den 15 juni 2023.

Grekland och Österrike nya marknader för Nattaro Labs

Nattaro Labs meddelar att bolaget har signerat avsiktsförklaring om distribution med en återförsäljare i Grekland samt en återförsäljare i Österrike. En första beställning har levererats till respektive land och målet är att kunna signera formella distributionsavtal under 2023.

Nattaro Labs: Nattaro på marknadsturné med distributör i Frankrike

Med start den 21 mars i Toulouse kommer Nattaro Labs i samarbete med sin franska distributör Edialux France att genomföra workshops i sex olika städer under mars och april. Aktiviteten syftar till att marknadsföra Nattaros produktsortiment mot Edialux kundbas av professionella saneringsföretag i regionerna kring Toulouse, Lyon, Aix-en Provence, Nantes, Lille och Paris.

Rättelse: Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Föregående pressmeddelande daterat 2023-02-15 förseddes felaktigt med MAR etikett. Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Godkännande för Nattaroprodukt i Spanien och Nederländerna

Som tidigare meddelats fick Nattaro Labs första halvåret 2022 ett unionsgodkännande för Bolagets patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European Chemical Agency). Nu meddelar bolaget att efterföljande nationell registrering godkänts i Spanien och Nederländerna, vilket krävs för att produkten ska få lov att säljas i respektive land.  

Market Notice 11/23– Last day of trading in Nattaro AB’s subscription option NATTA TO 1

Nattaro Labs: 18 januari sista dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner

Den 18 januari 2023 är sista dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1. Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB noterades den 10 december 2021 på Spotlight Stock Market. 

Nattaro Labs utser ny valberedning i enlighet med stämmobeslut 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB meddelar att ny valberedning utsetts i enlighet med årsstämmans beslut 2022. Valberedningen består av Leif Medin, Stefan Brunqvist, Carl-Magnus Hansson samt bolagets ordförande Daniel Röme.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 3, 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli – september 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs ställer om kostnadskostymen med fokus på försäljning

För att möta rådande osäkerhet i finansieringsmarknaden och för att möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar har styrelsen beslutat att se över och effektivisera Bolagets kostnadsmassa. Det innebär att personalneddragningar kommer att genomföras inom utvecklingsavdelningen i Sverige. Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 MSEK på årsbasis. 

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 2, 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden april – juni 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2022 i Nattaro Labs AB (publ)

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed kommuniké från årsstämman den 14 juni, vilken genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Nattaro Labs AB publicerar årsredovisning för 2021

Nattaro Labs AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2021. Årsredovisningen finns att tillgå i bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nattarolabs.com.

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB (publ), org. nr 556846-8465 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Nattaro Labs: Europeiska myndigheter godkänner Nattaroprodukt

Som tidigare meddelats ansökte Nattaro Labs 2018, tillsammans med tyska Biofa GmbH, om unionsgodkännande för Bolagets patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European Chemical Agency). Nu meddelar Nattaro Labs att ansökan i Belgien godkänts, vilket innebär att Bolaget kan gå vidare med nationella registreringar i europeiska länder.

Nattaro Labs meddelar nytt datum för årsstämma

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB meddelar att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 18 maj 2022 till den 14 juni 2022.

Nattaro Labs AB beviljas patent i Kina för doftbete som lockar vägglöss

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har beviljats patent i Kina för sitt unika doftbete som attraherar vägglöss (bed bugs). Sedan tidigare har Bolaget patent för doftbetet i bland annat USA och flera länder i Europa.

Nattaro Labs tecknar 10-årsavtal inför Europaregistrering av Nattaro Safe

Som tidigare meddelats ansökte Nattaro Labs AB 2018 om en Europaregistrering för den patenterade produkten Nattaro Safe hos ECHA (European Chemical Agency). Ansökan är inlämnad i samarbete med tyska Biofa GmbH, vilka säljer kiselgur som används som aktivt ämne i produkten Nattaro Safe. Nu meddelar Nattaro Labs att bolagen formaliserat samarbetet i ett avtal, vilket vid kommande registrering säkrar rätten för Nattaro Labs att köpa kiselgur för användning i Nattaro Safe under de kommande tio åren.

Nattaro Labs AB har nu klart med dotterbolag i Georgia, USA

Som meddelats i december har styrelsen i bioteknikbolaget Nattaro Labs AB beslutat att starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Nu meddelas att bolagsbildningen är klar och att verksamheten för Nordamerika kommer att ledas via Nattaro Labs Inc. med säte i Georgia, USA.

Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021 - komplettering

Komplettering till tidigare offentliggörande idag då bilagan med bokslutskommuniké 2021 inte följde med i pressmeddelandet. Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som karakteriserats av arbetet med att rusta Bolaget inför kommande internationalisering. Fortsatt påverkan av Covid-19 har dämpat försäljningen utanför hemmamarknaden. Noteringen på Spotlight Stock Market och den övertecknade noteringsemissionen har skapat en finansiell plattform för en satsning på ökad internationell tillväxt.   Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida www.nattarolabs.com . Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som karakteriserats av arbetet med att rusta Bolaget inför kommande internationalisering. Fortsatt påverkan av Covid-19 har dämpat försäljningen utanför hemmamarknaden. Noteringen på Spotlight Stock Market och den övertecknade noteringsemissionen har skapat en finansiell plattform för en satsning på ökad internationell tillväxt. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida www.nattarolabs.com . Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Nattaro: Nattaro Labs tecknar avtal med distributör för Ryssland

Nattaro Labs AB meddelar att bolaget tecknat distributörsavtal med ryska bolaget OOO KemiPro. Avtalet löper över tre år förutsatt att distributören möter uppsatta minimumvolymer. Nattaro Labs garanteras inga intäkter, men fullföljs avtalet genererar minimumvolymerna en årlig omsättning i miljonklassen.

Nattaro: Första dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner 23 december

Imorgon den 23 december är första dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1. Bolaget noterades den 10 december på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs AB är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Market Notice 261/21 Information regarding Nattaro Labs AB’s subscription options

Nattaro: Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA - komplettering

Detta är en komplettering till gårdagens pressmeddelande då Nattaro Labs AB meddelade att Bolagets styrelse beslutat starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Med kompletteringen vill Bolaget upplysa om att pressmeddelandet felaktigt var märkt med en s k MAR-etikett. Pressmeddelandet i övrigt var korrekt och denna rättelse innehåller ingen ny information.

Nattaro: Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA

Bioteknikbolaget och vägglusexperten Nattaro Labs AB meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat att starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Etableringen beräknas vara klar under första kvartalet 2022.

Nattaro: Första dag för handel i Nattaro Labs AB

Idag är första dagen för handel i Nattaro Labs AB. Bolaget noterades på morgonen den 10 december på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Market Notice 253/21 – Nattaro Labs AB will be listed on Spotlight Stock Market on December 10, 2021

Trading in Nattaro Labs AB’s shares will take place from December 10, 2021 and the short name for the share is NATTA. Trading in subscription options with short name NATTA TO 1 is expected take place from December 23, 2021. A separate market notice will be released with instrument details in good time before the commencement of trading in the subscription options.

Nattaro Labs noteringsemission tecknades till ca 137% av över 1000 investerare

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). På grund av stort intresse beslutade styrelsen att genomföra en övertilldelningsemission om ca 3 MSEK som fördelas enligt samma villkor som Erbjudandet (”Övertilldelningsemissionen”). Erbjudandet tecknades till cirka 137% (motsvarande cirka 20,5 MSEK) och Bolaget tillförs därmed över 1 000 aktieägare. Genom Erbjudandet och Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market avses inledas den 10 december 2021.

Nattaro: Nattaro Labs AB beviljas patent i Japan

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har beviljats patent i Japan för sitt unika doftbete som attraherar vägglöss (bed bugs). Sedan tidigare har Bolaget patent för doftbetet i bland annat USA och flera länder i Europa. Nattaro Labs genomför just nu en unitemission med sista teckningsdag den 19 november, och planerad första handelsdag på Spotlight Stock Market för aktien är den 10 december.

Nattaro: Nattaro Labs AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Nattaro Labs AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 53 procent av emissionen (motsvarande 8 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas. Bolaget är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.